මගේ ප්‍රේම පාරමිතාව………

ප්‍රේමය පාරමිතාවක්. ඒ ප්‍රේම පාරමිතාව සඵල කරගත්තේ යශෝධරා. ඇය තමන් පෙම් කළ සිදුහත්ගේ සිහිනය සඵල කරන්න ආත්ම ගාණක් තිස්සේ අනන්ත

Read more

පොඩි මල්ලි අතේ අනේ අම්මේ කුරුලු පිහාටුවක් එවන්න – මේනුකා දම්සරණී

තාත්තා වුණත් මා බත සරි කරන අම්මා නුඹයි මගෙ දූ දරුවන් රකින ආචාර්යය පණ්ඩිත් ඩබ්.ඩී. අමරදේව ශූරින් ගැයූ මේ ගීතය

Read more

යශෝධරා… ඒ තමයි ප්‍රේමය.

ප්‍රේමයට සම පදයක් තරමයි යශෝධරා. ප්‍රේමය අන් කිසිත් නොව පරිත්‍යාගයක් ම බව පසක් කළ ස්ත්‍රි රත්නයක්. තවකෙකුට ආත්ම පරිත්‍යාගයෙන් ප්‍රේම

Read more

Pin It on Pinterest