ලංකා ඉතිහාසයේ දීර්ඝ වූ පළමු දුම්රිය මාර්ගය

මාතර බෙලිඅත්ත කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ පළමුවන අදියර මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා මාර්ගයේ damping testing machine එක අද දින ගමන් ආරම්භ කළේ ය…

ලංකා ඉතිහාසයේ දීර්ඝ වූ පළමු දුම්රිය මාර්ගය වන්නේ මෙයයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest