ඔබට ඇබ්බැහි වී සිටිමි… මේනුකා දම්සරණී

ඔබට ඇබ්බැහි වී සිටිමි… මේනුකා දම්සරණී මා , පුනරුත්ථාපනය කළ නොහැක. මන්ද මම ඔබට අසීමිත ලෙස ඇබ්බැහි වී සිටිමි. ඒ,

Read more

Pin It on Pinterest