නුඹ ළඟ මම….

මේ නිසල සඳමඩල

මගේ හද සසල කළ

නුඹෙ නිසල නෙතු දෑල

වගෙමයි,

මේ සසල සිඳු වෙරළ

සිතිජය ම වසා ගත්

නිසල සිඳුතෙරක දුර නිමාවයි…

නිසල සිඳුගැබ ය නුඹ

ස්නේහයේ රන් රුවන්

හදවතේ පතුලක ම රැන්දවූ,

හැඳිනිමි ය ඒ සෙනේ

කියවිමි ය ඒ සෙනේ

සසල වුණිදෝ සිතුම් ඔබ

සිතේ…

මා දෑත සඟවලා ඔබ දෑත

උණුසුමේ

සතපවා මහිස උරමඩලතේ

ඉතින් අපි ඇවිද යමු

සේද සඳ සළු මතින්

මේ නිසල රෑ සසල සිඳුතෙරේ…

යුග නුවන් පියා මා

ඔබේ පියසටහනින්

සටහනට හැඳින එමි ජීවිතේ

නුඹ නුවන් තරු එළියෙ

හිතුමතේ ඇවිද යමි

අනන්තෙන් ටිකක් දුර මං

මෙසේ…..

මේනුකා දම්සරණී

2018.06.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest