ලෝකයේ බහලූ මෙහෙයුම් වරායයන් අතර දෙවන ස්ථානය කොළඹ වරායට

ලෝකයේ බහලූ මෙහෙයුම් වරායයන් අතර ඉහළම වර්ධන වේගයෙන් අතර ප්‍රථම ස්ථානය සිංගප්පූරුවට (16.5%) 🇸🇬 දෙවන ස්ථානය කොළඹ වරායට (16.2)% . 🇱🇰

මේ වර්ධන වේගය සිංගප්පූරු වරායට පමණක් දෙවැනි වන විශේෂ වර්ධන වේගයක් බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

ඇල්ෆා ලයිනර් (Alphaliner global Port rankingsthe) වාර්තාවලට අනුව මේ වර්ධනීය තත්ත්වය හඳුනාගෙන ඇති අතර බහලූ මෙහෙයුම් වරායයන් අතර
පළමු ස්ථානයේ සිංගප්පූරු වරාය 16.5% 🇸🇬
දෙවැනි ස්ථානය 16.2% කොළඹ වරාය 🇱🇰
තෙවැනි ස්ථානය (11.6%) චීනයේ සියාමෙන් (Xiamen) වරායට 🇨🇳
සිව්වැනි ස්ථානය ‍බෙල්ජියමේ ඇන්ට්වීප් (Atwerp – 10.7%) වරාය 🇧🇪
චීනයේ නින්ග්බෝ (Ningbo 10.4%) පස්වන ස්ථානය 🇨🇳

කොළඹ වරාය පසුගිය වසරට සාපේක‍්ෂව 2018 පළමු කර්තුවේ බහලූ මෙහෙයුම් 16.2% ක වර්ධන වේගයක් ද පෙන්නුම් කරයි.

ලෝකයේ වරාය වර්ගීකරණයේ දී 23 වන ස්ථානය හිමිකර ගත් කොළඹ වරාය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය

කිරීමේ අරමුණින් කොළඹ වරාය තුළ ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන පර්යන්ත ත්‍රිත්ත්වය වන ජේසීටී, සීඅයිසීටී, සහ එස්ඒජීටී පර්යන්ත සමඟ සාමුහික ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් පසුගියදා සිදුකරන ලදී.

මෙම නව සාමුහික ගිවිසුම යටතේ පර්යන්ත ත්‍රිත්වය සාමුහිකව බහලූ මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එමගින් සියලූ බහලූ මෙහෙයුම් සේවාවන් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි ලෙස ලබා දීමට හැකිවෙතැයි අපේක‍ෂිත ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest